Αποτελέσματα & παραδοτέα

Το μάθημα Παγκόσμιας Πολιτότητας θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ελληνικά, Πορτογαλικά και Σλοβενικά και θα προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Οι εκπαιδευτικοί θα εκπαιδευτούν κατά τη διάρκεια του έργου.
  • Εκπαιδευτικοί ερευνητές και σχεδιαστές μαθημάτων θα μπορούν να χρησιμοποιούν το μάθημα και να επεκταθούν σε αυτό.
  • Οι εκπαιδευτικές αρχές σε εθνικό επίπεδο θα μπορούν να το χρησιμοποιούν για να εκπαιδεύσουν περισσότερους εκπαιδευτικούς και να κλιμακώσουν το προτεινόμενο μάθημα.

Το περιεχόμενο του μαθήματος Παγκόσμιας Πολιτότητας θα περιλαμβάνει την παράδοση των ακόλουθων πόρων για την υλοποίηση της εκπαίδευσης:

  • Ανάπτυξη του εγχειριδίου μαθήματος
  • Οι οδηγίες των εκπαιδευτών
  • Μια εργαλειοθήκη για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εργαστούν για τις έννοιες της Παγκόσμιας Πολιτότητας με τους μαθητές τους.
  • Μια διαδικτυακή πλατφόρμα

Αυτά θα είναι διαθέσιμα ως υλικά ανοιχτού κώδικα που μπορούν να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους φορείς που μπορεί να ενδιαφέρονται. Θα είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά, Ελληνικά, Πορτογαλικά και Σλοβενικά.

Το προτεινόμενο μάθημα θα δοκιμαστεί πιλοτικά σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία, με σκοπό να εκτιμηθεί η συνάφεια και ο αντίκτυπός του και να συλλεχθούν σχόλια από τους τελικούς χρήστες.

Με βάση τα συλλεγόμενα σχόλια από τις πιλοτικές δοκιμές, η Παγκόσμια Εκπαίδευση για την Πολιτότητα θα προωθηθεί στα σχολεία, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του SDG 4.7. Οι στόχοι είναι:

  • Να παρέχει συγκεκριμένες αποδείξεις σχετικά με τον αντίκτυπο του εκπαιδευτικού προγράμματος και έναν χάρτη πορείας για την αναβάθμισή του.
  • Να υποστηρίζει την εισαγωγή και την ενσωμάτωση της Παγκόσμιας Πολιτότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.