Για το έργο

Όπως ορίζεται από την UNESCO, η Παγκόσμια Πολιτότητα αναφέρεται στην αίσθηση ότι ανήκετε σε μια ευρύτερη κοινότητα και μια κοινή ανθρωπότητα. Τονίζει την πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αλληλεξάρτηση και διασύνδεση μεταξύ του τοπικού, του εθνικού και του παγκόσμιου κόσμου. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο κόσμος συνδέεται όλο και περισσότερο, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ανισότητα και η φτώχεια απειλούν ακόμα την ειρήνη και τη βιωσιμότητα. Η Παγκόσμια Εκπαίδευση των Πολιτών (GCED) είναι η απάντηση της UNESCO σε αυτές τις προκλήσεις. «Λειτουργεί με την ενδυνάμωση των μαθητών όλων των ηλικιών για να καταλάβουν ότι αυτά είναι παγκόσμια, όχι τοπικά ζητήματα, και να γίνουν ενεργοί υποστηρικτές πιο ειρηνικών, ανεκτικών, χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλών και βιώσιμων κοινωνιών».

Το ΠΟΛITEIA είναι ένα έργο Erasmus + που στοχεύει στην αντιμετώπιση του χάσματος στην παροχή Εκπαίδευσης Παγκόσμιας Πολιτότητας στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στη στήριξη των εκπαιδευτικών για την προώθηση και ενσωμάτωση της παγκόσμιας ιθαγένειας στη διδασκαλία τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο επιδιώκει να δημιουργήσει ένα καινοτόμο, προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς για να τους επιτρέψει να φέρουν με βεβαιότητα θέματα παγκόσμιας ιθαγένειας στην τάξη, να ενσωματώσουν τα θέματα και τις αξίες στο μάθημα πολιτότητας ή σε όλα τα προγράμματα σπουδών και να πυροδοτήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για την Παγκόσμια Ιθαγένεια.

Ποιοι θα συμμετάσχουν;

Εκπαιδευτικοί

που εργάζονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στην αρχική τους κατάρτιση

Ενώσεις εκπαιδευτικών

ή / και παρόμοια ενδιαφερόμενα μέρη

Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Εκπαιδευτικές αρχές

Διαμορφωτές πολιτικής

σε όλα τα επίπεδα

Εκπαιδευτικά ιδρύματα και ακαδημαϊκοί μελετητές

Το γενικό κοινό