O projektu

Politeia Projektu

Po definiciji UNESCA se globalno državljanstvo nanaša na občutek pripadnosti širši skupnosti in skupnemu človeštvu. Poudarja politično, ekonomsko, socialno in kulturno soodvisnost in medsebojno povezanost lokalnega, nacionalnega in globalnega okolja. Kljub temu, da je svet vedno bolj povezan, pa kršenje človekovih pravic, neenakost in revščina še vedno ogrožajo mir in trajnost. Izobraževanje za globalno državljanstvo (oz. globalno učenje) je odgovor UNESCA na te izzive. “Globalno učenje deluje tako, da učencem in učenkam vseh starosti omogoči razumevanje, da gre za globalne, ne lokalne izzive, ter jih spodbudi, da postanejo aktivni promotorji bolj mirnih, strpnih, vključujočih, varnih in trajnostnih družb.”

POLITEIAje projekt evropskega programa Erasmus+, namenjen odpravljanju vrzeli v vključevanju globalnega učenja v srednjih šolah ter zagotavljanju podpore učiteljem in učiteljicam pri spodbujanju in vključevanju globalnega učenja v njihovo delo. V okviru projekta bomo razvili inovativni program usposabljanja, ki bo učiteljem in učiteljicam omogočil bolj samozavestno naslavljati globalne izzive v razredu in vključevati teme in metode globalnega učenja v pripravo učnih ur ter spodbuditi zavzetost učencev in učenk za globalno državljanstvo.

Kdo bo vključen v projekt:

Učitelji in učiteljice

ki poučujejo na srednjih šolah oz. v zadnji triadi osnovnih šol

Vzgojno-izobraževalni zavodi

Oblikovalci politik

Mediji in širša javnost

Učiteljska združenja

in drugi zainteresirani deležniki

Izobraževalne ustanove

Organizacije civilne družbe

Splošna javnost